• church3
  • church2


ICD คืออะไร

        สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot : ICD หมายถึง สถานที่อำนวยความสะดวกนอกท่าเรือ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรวบรวมบรรจุสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก โดยขาออกจะเริ่มตั้งแต่รวบรวมสินค้าเข้าตู้ ผ่านกระบวนการส่งออก และส่งตู้สินค้าไปยังท่าเรือเพื่อบรรจุและทำการขนส่งต่อไป สำหรับขาเข้า เริ่มตั้งแต่ผ่านกระบวนการนำเข้า เปิดตู้สินค้าขาเข้า และกระจายสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า รวมไปถึงการจัดการและจัดเก็บตู้สินค้าเปล่า


ข่าวประชาสัมพันธ์